Thể thao 04/08/2020 11:00

Lùi thời gian tổ chức giải vô địch Bóng chuyền nam tỉnh Bắc Giang năm 2020

Lùi thời gian tổ chức giải vô địch Bóng chuyền nam tỉnh Bắc Giang năm 2020

Lùi thời gian tổ chức giải vô địch Bóng chuyền nam tỉnh Bắc Giang năm 2020; Lạng Sơn, Hòa Bình ban hành kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 là những thông tin thể thao đáng chú ý.

Lùi thời gian tổ chức giải vô địch Bóng chuyền nam tỉnh Bắc Giang năm 2020

Sở VHTTDL đã ra Thông báo số 129/TB-SVHTTDL về việc lùi thời gian tổ chức giải vô địch Bóng chuyền nam tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Sở VHTTDL đã ban hành Điều lệ số 11/ĐL-SVHTTDL, ngày 17/7/2020 về việc tổ chức giải vô địch Bóng chuyền nam tỉnh Bắc Giang năm 2020 từ ngày 19 đến 22/8/2020 tại Trung tâm huyện Hiệp Hòa.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Tuy nhiên, trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 xảy ra tại các tỉnh, thành phố có khả năng lan rộng và bùng phát nhanh chóng. Để chủ động phòng, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng đối với các đoàn vận động viên về tham dự giải; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, Sở VHTTDL thông báo lùi thời gian tổ chức giải vô địch Bóng chuyền tỉnh Bắc Giang năm 2020 vào thời điểm thích hợp.

Về thời gian gửi đăng ký vận động viên, họp chuyên môn, khai mạc và tổ chức thi đấu sẽ có thông báo sau. Các nội dung khác quy định trong Điều lệ số 11/ĐL-SVHTTDL, ngày 17/7/2020 của Sở VHTTDL không thay đổi.

Trước đó, ngày 31/7/2020, Sở VHTTDL đã thông báo lùi thời gian tổ chức giải vô địch Đá Cầu, Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Bắc Giang năm 2020 vào thời điểm thích hợp đề chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lạng Sơn: Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Tổ chức tổng kết nhằm đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân của thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

Thông qua tổng kết Nghị quyết tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc của người Việt Nam, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo tập trung vào các nội dung: Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và sự chuyển biến về nhận thức, hành động; về vai trò, tránh nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; Đánh giá việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, công tác xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cơ quan, đơn vị; Phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết; có so sánh, đối chiếu với mục tiêu đề ra, từ đó chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết; Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mới để phát triển thể dục thể thao cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Tại cấp tỉnh, việc tổng kết Nghị quyết dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2020.

Hòa Bình: Ban hành kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ

UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tổng kết nhằm đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân của thành công, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết. Sở VHTTDL là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tổng kết Nghị quyết theo quy định. Tổ chức khảo sát, tìm hiểu, trao đổi, nắm bắt tình hình thực tiễn ở một số địa phương; phát hiện, nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong giai đoạn tiếp theo.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế tổ chức tổng kết bằng hình thức tổ chức Hội nghị hoặc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết.

Thời gian tổng kết dự kiến vào tháng 9 năm 2020.

Link báo gốc: http://toquoc.vn/lui-thoi-gian-to-chuc-giai-vo-dich-bong-chuyen-nam-tinh-bac-giang-nam-2020-20200804091748066.htm

Tin cùng chuyên mục